pastedGraphic.pngIskander maakt en houdt organisaties & medewerkers fit-for-work

Jarenlange ervaring en expertise bij Iskander in effectieve verzuimaanpak en hoogwaardige re-integratie dienstverlening maken ons een gewaardeerd partner bij het voorkomen van uitval. Omdat Iskander focus heeft op de fitheid van medewerkers en organisatie en deze helpt versterken. Werken aan fitheid maakt medewerkers sterker, veerkrachtiger, meer wendbaar, en daarmee organisaties meer toekomstbestendig, gezond en sterk. Iskander maakt werk van gezondheid.

Waarom Iskander?

Verzekerd zijn van gezondheid en inkomen is over het algemeen een wens of zorg die iedereen deelt. Behoud van gezondheid en inkomen is niet iedereen steeds gegeven in zijn of haar leven, het maken van keuzes die een goede gezondheid en inzetbaarheid bevorderen wel. Fitheid noemen wij bij Iskander fit-for-work. Fit-for-work gaat volgens Iskander over het versterken van het vermogen van mensen om fysiek, mentaal en emotioneel in staat te zijn om met uitdagingen in werk en leven veerkrachtig om te kunnen gaan.

Onze missie

Organisaties en medewerkers succesvol begeleiden om langdurig fit-for-work te worden en te blijven. Zodanig dat medewerkers prettig kunnen blijven werken, en wanneer nodig, succesvol elders aan het werk kunnen komen. De dienstverlening van Iskander is daarbij een stepping stone om bewuste keuzes te kunnen maken in loopbaan en leefstijl die duurzaam de werkfitheid helpen vergroten. Iskander maakt werk van gezondheid.

Iskander connect - loopbaancoaching

Wat wij belangrijk vinden:

Om geloofwaardig en om echt van betekenis te kunnen zijn voor onze klanten investeren wij in onze eigen gezondheid en vitaliteit. Door zelf in beweging te zijn komt de ander ook in beweging, daarom lopen wij graag geregeld tijdens onze afspraken. Voor ons is Positieve Gezondheid belangrijk in alles wat wij doen. In de samenwerking met onze klanten vinden wij een goede persoonlijke match van groot belang, durven we resultaatgericht te werken volgens nieuwe methoden en wetenschappelijke inzichten.

Kernwaarden van Iskander

 • Veerkracht vergroten

 • Eigen regie bevorderen

 • Focus op mogelijkheden

 • Inzetbaarheid versterken

 • In beweging zijn en brengen

Iskander connect - loopbaancoaching

Onze diensten

Werkgevers, verzekeraars, arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen zijn potenti√ęle verwijzers of opdrachtgevers van Iskander.¬†Onze diensten richten zich op:

Amplitie en Leefstijl:

Versterken van gezondheid en veerkracht van mensen, zodat iemand met plezier inzetbaar kan blijven in het werk

Amplitie & Leefstijl

Amplitie betekent versterken, vergroten en vermeerderen. Amplitie is hét kernbegrip uit de positieve organisatiepsychologie, waarbij het draait om bevorderen in plaats van voorkomen (preventie) of herstellen (curatie). Werken aan amplitie blijkt enorm waardevol, zowel voor medewerkers als vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Het leidt tot meer plezier, gezondheid en motivatie, minder verzuim en verloop, meer productiviteit en innovatie, betere dienstverlening, hogere klanttevredenheid en hogere omzet. Iskander biedt de volgende diensten aan die zich hier op richten:

Energy CheckUp

Een Energie CheckUp is een uitgebreide intake, gecombineerd met psycho-educatie, een psychofysiologische meting en advies. Het brengt de mate van fysieke en mentale veerkracht in kaart.

Neem contact op voor meer informatie over onze aanpak en voorwaarden.

Leefstijl Advies

Iskander werkt samen met gespecialiseerde leefstijl-artsen, die naast hun werk als arts/medisch specialist, ook een aanvullende opleiding hebben doorlopen voor integrale en complementaire geneeskunde.

Neem contact op voor meer informatie over onze aanpak en voorwaarden.

Leefstijl Coaching

Wanneer het gaat om een meer langdurig traject om te komen tot verandering van leefstijl kan er een leefstijlcoach ingezet worden.

Neem contact op voor meer informatie over onze aanpak en voorwaarden.

Organisatie en Loopbaan:

Beantwoorden van vragen over loopbaan en ontwikkelbaarheid van talent en werkvermogen

Organisatie & Loopbaan

Op ieder moment tijdens een leven of in een loopbaan kunnen vragen ontstaan over de eigen koers; past wat ik doe nog wel goed bij mij, welke andere mogelijkheden zijn er voor mij? Mogelijk spelen er ook vragen of hantering van werkdruk, of zoekt u een manier om weer terug in balans te komen vanwege wellicht lang aanhoudende stressoren. Bij Iskander werken hoogopgeleide geregistreerde en gecertificeerde coaches die kunnen helpen bij het beantwoorden van deze vragen. Vanuit een breder perspectief kunnen wij mensen laten kijken naar zichzelf om verandering op gang te brengen, zodat ze weer snel grip ervaren op de eigen situatie en balans kunnen hervinden.

Loopbaanonderzoek & Advies

Iedereen kan in zijn werkzame leven in een fase belanden waarin vragen ontstaan over het verloop van de eigen loopbaan. Oorzaken hiervan kunnen liggen in factoren als persoonlijkheid, arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhouding, of de levensfase waarin u verkeert. U kunt in deze situatie behoefte hebben om uw loopbaanmogelijkheden opnieuw te onderzoeken.

Wij kunnen hier goed bij helpen.

Neem contact op voor meer informatie over onze aanpak en voorwaarden.

Talentontwikkeling

Iskander is licentiehouder van een hoogwaardig assessment instrument dat op een betrouwbare manier onbewuste talenten en drijfveren in kaart brengt. Het krachtige en unieke van dit instrument is dat het gevalideerd natuurlijk talent, ontwikkelbaar talent en aangeleerde competenties (kwetsbare kracht) betrouwbaar meet en inzichtelijk maakt. Ook meet het bezieling en het vorm geven daaraan en schaduw gedrag dat belemmert dat mensen volledig vanuit natuurlijke kracht leven en werken. Deze inzichten maken dat mensen hun natuurlijke competenties beter leren inzetten, afgestemd op de doelstellingen van de organisatie. Daarnaast vergroot het de productiviteit, motivatie en positief gedrag bij individuen en in teams.

Neem contact op voor meer informatie over onze aanpak en voorwaarden.

Effectieve Stress Reductie Interventie

Iskander coacht medewerkers met stressproblematiek volgens de ¬† principes van Chronische Stress Reversal (CSR‚ďá): het voorkomen en zo nodig terugdraaien en herstellen van de lichamelijke en mentale schade die door chronische stress ontstaat.¬†Onze coaching kenmerkt zich door een gerichte psycho-biologische aanpak op basis van een wetenschappelijk onderbouwde visie.¬†De coaching focust op lichaam, psyche en gedrag.¬†Doel van de coaching is herstel van stressklachten en beter (energetisch) functioneren, zowel op het werk¬†als priv√©. Hiervoor wordt gewerkt aan lichamelijk en psychisch herstel, opbouw van vitaliteit en verbetering van het zelfmanagement.

Neem contact op voor meer informatie over onze aanpak en voorwaarden.

Effectieve Stress Herstel Interventie

In de situatie dat er al sprake is van dreigend verzuim of daadwerkelijke uitval ten gevolge van chronische stress ondersteunen wij medewerkers naar herstel en bij re-integratie volgens bovengenoemde methode.

Neem contact op voor meer informatie over onze aanpak en voorwaarden.

Coaching

Ontwikkeling en verandering op individueel niveau vragen focus en aandacht. Soms is daarbij gedurende een periode professionele begeleiding gewenst. Wij bieden individuele coaching trajecten op maat. Deze trajecten kennen niet per definitie een lange begeleidingstermijn, wij vertellen u er graag meer over.

Neem contact op voor meer informatie over onze aanpak en voorwaarden.

Verzuim en Re-integratie:

Helpen bij het beperken van ziekteverzuim door succesvol en naar vermogen te re-integreren in eigen of ander werk

Verzuim & Integratie

Re-integratie vraagt een hoge mate van vakkundigheid en maatwerk door begeleidende professionals, om mensen daadwerkelijk verder te kunnen helpen. Re-integratie is voor de professionals van Iskander niet de onvermijdelijke wettelijke verplichting, die opgelegd wordt door een regeling vanuit de overheid. Wij beschouwen dit als een uitnodiging aan de medewerker om de eigen situatie goed te onderzoeken en in co-creatie met een deskundig loopbaanprofessional te komen tot een schets van wat er nog wel kan, welke mogelijkheden er nog wel zijn. Ook bij onze verzuim- en re-integratiedienstverlening zetten we al onze know-how in om mensen optimaal te begeleiden bij herstel en terugkeer in werk en dragen we graag bij aan een zo hoog mogelijke mate van werkfitheid, fit-for-work zoals wij dat noemen.

Re-integratie spoor 2

Re-integratie 2e spoor bij Iskander is gericht op duurzame inzetbaarheid van de kandidaat als werknemer in betaalde arbeid bij een andere werkgever en in de toekomstige carrière. Iskander biedt gefaseerde dienstverlening om een traject kansrijk en succesvol te maken.

Neem contact op voor meer informatie over onze aanpak en voorwaarden.

Re-integratie spoor 3

Voor de kandidaat is het belangrijk om te bezinnen op de eigen situatie, gezondheid en mogelijkheden, en actief te werken aan zijn/haar werkvermogen en inzetbaarheid in deze fase van het leven. Re-integratie vanuit een WIA-situatie bij Iskander is gericht op duurzame  inzetbaarheid in betaalde arbeid bij een nieuwe werkgever. Iskander biedt gefaseerde dienstverlening om een traject kansrijk en succesvol te maken.

Neem contact op voor meer informatie over onze aanpak en voorwaarden.

Haalbaarheidsonderzoek

Soms kunt u wegens arbeidsongeschiktheid het eigen werk niet meer hervatten. Bij twijfel aan uw inzetbaarheid en uw arbeidsmarktkansen is het soms wenselijk eerst te toetsen of een interventie wel raadzaam of zinvol is. Om een goede inschatting te kunnen maken van het perspectief en de haalbaarheid van een succesvolle werkhervatting, doorlopen wij met de medewerker een aantal activiteiten. De uitkomst van deze bevindingen leiden tot een rapportage met advies welke aanleiding zijn om een interventie te (her)overwegen wanneer goed onderbouwd kan worden dat een interventie helpt om verdiencapaciteit te benutten, d.w.z. naar vermogen weer te werken in de toekomst. De uitkomst van een haalbaarheidsonderzoek kan ook aanleiding zijn om hier voorlopig van af te zien.

Neem contact op voor meer informatie over onze aanpak en voorwaarden.

Onze mensen

Bij Iskander werken geregistreerde en/of gecertificeerde professionals die werken op basis van vakmanschap, de juiste drijfveren en een gezonde dosis veerkracht om zelf ook dagelijks fit op het werk te verschijnen. Alleen dan kunnen we doen wat we uitdragen: organisaties en medewerker fit-for-work maken en houden.

Freek Mostert - Iskander connect - loopbaancoaching
Freek Mostert

Directeur, Register Coach CSR & Register Loopbaanprofessional

Mijn naam is Freek Mostert, ik ben directeur bij Iskander. Sinds 24 jaar begeleid ik medewerkers, managers en bestuurders in het domein van arbeid en gezondheid in de rol van Register Loopbaanprofessional. Daarnaast adviseer ik organisaties op strategisch niveau. Naast mijn jarenlange professionele en persoonlijke ervaring weet ik mensen en organisaties met een energieke, doortastende en positieve stijl doelgericht te begeleiden in verandering en transformatie.

Ik geloof dat actief bewegen ook in beweging brengt. In mijn aanpak werk ik op natuurlijke wijze vanuit een medi√ęrende en onderzoekende rol. Zowel beroepsmatig als persoonlijk heb ik ook aandacht voor zingevings- en leefstijlgerelateerde thema‚Äôs. Daarnaast ben ik sinds 2010 geregistreerd Yoga-Teacher.

Marijke Namen - Iskander connect - loopbaancoaching
Marijke van Namen

Register Coach en Loopbaanprofessional

Ik help werknemers bij het maken van keuzes om het werk te doen dat het beste bij hun talenten en ambities past. Mijn visie is dat werken gelukkig maakt. Wie gezond en prettig werkt verzuimt minder, is productiever en draagt bij aan een beter bedrijfsresultaat. Ben je als medewerker op zoek naar antwoord op vragen over je werk of privé dan bekijken we samen wat je wens en doel is.

Vol enthousiasme begeleid ik cli√ęnten in hun ontwikkeling van zelfinzichten en patronen. Ik bundel kennis en persoonlijke verhalen tot praktische inzichten, help om je potentieel te ontdekken, in te zetten in de relatie tot de ander en binnen de context van de eigen organisatie.

Daarbij richt ik mij op het brede terrein van werken, leren en gezondheid. Ik coach individuele medewerkers om hun route te kiezen.
Daarbij maak ik gebruik van mijn gevarieerde werkervaring in de profit- en non-profitsector. Ik kan snel analyseren, denk out of the box en kijk over de schutting.

Marie Jose Cremers - Iskander connect - loopbaancoaching
Marie Jose Cremers

Register Coach CSR & Loopbaanprofessional, Opleider

Ik ben al jarenlang werkzaam als gecertificeerd coach, loopbaanprofessional, supervisor en als opleider voor coaches in het land en ik begeleid veelvuldig medische professionals in de zorg.
Cecile_de_Graaf, Coach & Loopbaanprofessional, Iskander connect, Iskander - loopbaancoaching - Nijmegen - coaching - amplitie - leefstijl - organisatie - loopbaan - verzuim - re-integratie - Iskander Connect
Cecile de Graaf

Coach & Register Loopbaanprofessional

Sjoerd_jongerius, Coach & Loopbaanprofessional, Iskander connect, Iskander - loopbaancoaching - Nijmegen - coaching - amplitie - leefstijl - organisatie - loopbaan - verzuim - re-integratie - Iskander Connect
Sjoerd Jongerius

Coach & psychosomatisch fysiotherapeut

Liesbeth_Wesselius, Coach & Loopbaanprofessional, Iskander connect, Iskander - loopbaancoaching - Nijmegen - coaching - amplitie - leefstijl - organisatie - loopbaan - verzuim - re-integratie - Iskander Connect
Liesbeth Wesselius

Loopbaanprofessional, Register casemanager

Contact

Contact Freek Mostert - Iskander connect - loopbaancoaching

Bericht sturen


  [reCAPTCHA]

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Bel of mail Iskander

  Of kom langs

  Locatie Nijmegen

  Krayenhoff Kazerne
  Molenveldlaan 152a
  6523 RN Nijmegen

  Route

  Locatie Naarden-Vesting

  Kooltjesbuurt 9
  1411 RZ Naarden-Vesting
  +31 (0)85 4017343

  Route